Description: Coprinopsis ephemeroides
Coprinus ephemeroides
Geringde korrelinktzwam